ای رحمت حق حیات انسان باران
ای نعمت رب نجات حیوان باران
ای شربت عذب هر درختی باران
ای نوش گوارای گیاهان باران
ای پاکی و  شادی و طراوت درگل
ای منشا رشد لاله زاران باران
ای سبزی کوه وباغ و دشت وجنگل
ای موجب مایوسی شیطان باران
ای مایه ی شادی پرنده ،گنجشک
ای مائده ی خدای سبحان باران
ای گریه ی چشم آسمان عاشق
ای لذت جان و مثل رضوان باران
ای روشنی چشم ودل این الیاس
ای کشف وشهود و شوق عرفان باران