ایمیل :   رمز عبور :        فراموشی رمز؟  

عطار

فَريدالدّين ابوحامِد محمّد عطّار نِيشابوري (??? - ??? قمري) يکي از عارفان و شاعران ايراني بلندنام ادبيات فارسي در پايان سده? ششم و آغاز سده? هفتم است. او در سال ??? هجري برابر با ???? ميلادي در نيشابور زاده شد. وي يکي از پرکارترين شاعران ايراني به شمار مي‌رود و بنا به نظر عارفان در زمينه عرفاني از مرتبه‌اي بالا برخوردار بوده‌است.
۞ عطار   
۞ ::دیوان اشعار   
۞ غزلیات   
۞ قصاید   
۞ ترجیعات   
۞ ::منطق‌الطیر   
۞ فی التوحید باری تعالی جل و علا   
۞ در نعت رسول   
۞ فی‌فضائل خلفا   
۞ درتعصب گوید   
۞ آغازکتاب   
۞ حکایت سیمرغ   
۞ حکایت بلبل   
۞ حکایت طوطی   
۞ حکایت طاووس   
۞ حکایت بط   
۞ داستان کبک   
۞ داستان همای   
۞ حکایت باز   
۞ حکایت بوتیمار   
۞ حکایت کوف   
۞ حکایت صعوه   
۞ پرسش مرغان   
۞ جواب هدهد   
۞ عزم راه کردن مرغان   
۞ عذر آوردن مرغان   
۞ بیان وادی طلب   
۞ بیان وادی عشق   
۞ بیان وادی معرفت   
۞ بیان وادی استغنا   
۞ بیان وادی توحید   
۞ بیان وادی حیرت   
۞ بیان وادی فقر   
۞ سی‌مرغ در پیشگاه سیمرغ   
۞ فی‌وصف حاله   
۞ ::الهی نامه   
۞ بلبل نامه   
۞ ::اسرارنامه   
۞ خسرونامه   
۞ مختارنامه   
۞ آغاز کتاب   
۞ بخش اول   
۞ بخش دوم   
۞ بخش سوم   
۞ بخش چهارم   
۞ بخش پنجم   
۞ بخش ششم   
۞ بخش هفتم   
۞ بخش هشتم   
۞ بخش نهم   
۞ بخش دهم   
۞ بخش یازدهم   
۞ بخش دوازدهم   
۞ بخش سیزدهم   
۞ بخش چهاردهم   
۞ بخش پانزدهم   
۞ بخش شانزدهم   
۞ بخش هفدهم   
۞ بخش هجدهم   
۞ بخش نوزدهم   
۞ بخش بیستم   
۞ بخش بیست و یکم   
۞ بخش بیست و دوم   
۞ بخش پایانی   
۞ روایت دیگر دیباچۀ الهی‏نامه   
۞ بخش اول   
۞ بخش دوم   
۞ بخش سوم   
۞ بخش چهارم   
۞ بخش پنجم   
۞ بخش ششم   
۞ بخش هفتم   
۞ بخش هشتم   
۞ بخش نهم   
۞ بخش دهم   
۞ بخش یازدهم   
۞ بخش دوازدهم   
۞ بخش سیزدهم   
۞ بخش چهاردهم   
۞ بخش پانزدهم   
۞ بخش شانزدهم   
۞ بخش هفدهم   
۞ بخش هجدهم   
۞ بخش نوزدهم   
۞ بخش بیستم   
۞ بخش بیست و یکم   
۞ بخش بیست و دوم   
۞ باب اول: در توحیدِ باری عزّ شأنه   
۞ باب دوم: در نعت سیدالمرسلین صلّی اللّه علیه و سلّم   
۞ باب سوم: در فضیلت صحابه رضی الله عنهم اجمعین   
۞ باب چهارم: در معانی كه تعلّق به توحید دارد   
۞ باب پنجم: در بیان توحید به زبان تفرید   
۞ باب ششم: در بیان محو شدۀ توحید و فانی در تفرید   
۞ باب هفتم: در بیان آنكه آنچه نه قدم است همه محو عدم است   
۞ باب هشتم: در تحریض نمودن به فنا و گم بودن در بقا   
۞ باب نهم: در مقام حیرت و سرگشتگی   
۞ باب دهم: در معانی مختلف كه تعلّق به روح دارد   
۞ باب یازدهم: در آنكه سرّ غیب و روح نه توان گفت و نه توان   
۞ باب دوازدهم: در شكایت از نفس خود   
۞ باب سیزدهم: در ذمِّ مردمِ ب‍یحوصله و معانی كه تعلّق به   
۞ باب چهاردهم: در ذَمّ دنیا و شكایت از روزگار غدّار   
۞ باب پانجدهم: در نیازمندی به ملاقات همدمی محرم   
۞ باب شانزدهم: در عزلت و اندوه و درد وصبر گزیدن   
۞ باب هفدهم: در بیان خاصیت خموشی گزیدن   
۞ باب هشدهم: در همّت بلند داشتن و در كار تمام بودن   
۞ باب نوزدهم: در ترك تفرقه گفتن و جمعیت جستن   
۞ باب بیستم: در ذُلّ و بار كشیدن و یكرنگی گزیدن   
۞ باب بیست و یكم: در كار با حق گذاشتن و همه از او دیدن   
۞ باب بیست و دوم: در روی به آخرت آوردن و ترك دنیا كردن   
۞ باب بیست و سوم: در خوف عاقبت و سیری نمودن از عمر   
۞ باب بیست و چهارم:درآنكه مرگ لازم وروی زمین خاك رفتگانست   
۞ باب بیست و پنجم: در مراثی رفتگان   
۞ باب بیست و ششم: در صفت گریستن   
۞ باب بیست و هفتم: در نومیدی و به عجز معترف شدن   
۞ باب بیست و هشتم: در امیدواری نمودن   
۞ باب بیست و نهم: در شوق نمودن معشوق   
۞ باب سی‏ام: در فراغت نمودن از معشوق   
۞ باب سی و یكم: در آنكه وصل معشوق به كس نرسد   
۞ باب سی و دوم: در شكایت كردن از معشوق   
۞ باب سی و سوم: در شكر نمودن از معشوق   
۞ باب سی و چهارم: در صفتِ آمدن معشوق   
۞ باب سی و پنجم: در صفت روی و زلف معشوق   
۞ باب سی و ششم: در صفت چشم و ابروی معشوق   
۞ باب سی و هفتم: در صفت خط و خال معشوق   
۞ باب سی و هشتم: در صفت لب و دهان معشوق   
۞ باب سی و نهم: در صفتِ میان و قدِ معشوق   
۞ باب چهلم: در ناز و بیوفائی معشوق   
۞ باب چهل و یكم: در صفت بیچارگی عاشق   
۞ باب چهل و دوم: در صفت دردمندی عاشق   
۞ باب چهل و سوم: در صفت دردمندی عاشق   
۞ باب چهل و چهارم: در قلندریات و خمریات   
۞ باب چهل و پنجم: در معانیی كه تعلق به گل دارد   
۞ باب چهل و ششم: در معانیی كه تعلّق به صبح دارد   
۞ باب چهل و هفتم: در معانیی كه تعلق به شمع دارد   
۞ باب چهل و هشتم: در سخن گفتن به زبان شمع   
۞ باب چهل و نهم: در سخن گفتن به زبان پروانه   
۞ باب پنجاهم: در ختم كتاب   
۞ سی فصل   
۞ بیان الارشاد   
۞ بی‏سرنامه   
۞ هیلاج نامه   
۞ مظهر   
۞ ::جوهرالذات   
۞ دفتر اول   
۞ دفتر دوم   
۞ مظهرالعجایب   
۞ ::مصیبت نامه   
۞ وصلت نامه   
۞ نزهت الاحباب   
۞ پندنامه   
۞ اشترنامه   
۞ آغاز کتاب   
۞ بخش اول   
۞ بخش دوم   
۞ بخش سوم   
۞ بخش چهارم   
۞ بخش پنجم   
۞ بخش ششم   
۞ بخش هفتم   
۞ بخش هشتم   
۞ بخش نهم   
۞ بخش دهم   
۞ بخش یازدهم   
۞ بخش دوازدهم   
۞ بخش سیزدهم   
۞ بخش چهاردهم   
۞ بخش پانزدهم   
۞ بخش شانزدهم   
۞ بخش هفدهم   
۞ بخش هجدهم   
۞ بخش نوزدهم   
۞ بخش بیستم   
۞ بخش بیست و یکم   
۞ بخش بیست و دوم   
۞ بخش بیست و سوم   
۞ بخش بیست و چهارم   
۞ بخش بیست و پنجم   
۞ بخش بیست و ششم   
۞ بخش بیست و هفتم   
۞ بخش بیست و هشتم   
۞ بخش بیست و نهم   
۞ بخش سیهم   
۞ بخش سی و یکم   
۞ بخش سی و دوم   
۞ بخش سی و سوم   
۞ بخش سی و چهارم   
۞ بخش سی و پنجم   
۞ بخش سی و ششم   
۞ بخش سی و هفتم   
۞ بخش سی و هشتم   
۞ بخش سی و نهم   
۞ بخش چهلم   

بازدید امروز : 6,951 | بازدید دیروز : 26,973 | بازدید کل : 120,380,316
کلیه حقوق این سایت محفوظ است ، طراح و برنامه نویس : علیرضارضایی