ایمیل :   رمز عبور :        فراموشی رمز؟  


آخرین نقدها
نام ارسال کننده : جابر ترمک
درود بر اساتید گرانقدر.... - شعر زیبای استاد و نظرات خوب اساتید را خواندم. تنها چیزی که به نظرم آ   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : ابراهیم حاج محمدی
با سلام و درود. - بر خلاف دیدگاه سرکار خانم بهرامچی بر این باورم که شاعرانگی در بیت بیت این غزل که   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : صادق ایزدی گنابادی
سلام - - گرچه حقیر به استقلال بیت در غزل اعتقاد دارم و کلا چالش ایجاد کردن در خصوص عدم تناسب د   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : مهسا مولائی پناه
   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : حنظله ربانی
درود - متنی ساده بود تا شعر - هم از نظر ساختار و هم از نظر محتوا - دور از شعر بود - اشعار   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : محمد یزدانی جندقی
سلام محمد علی رضا پور عزیز شاعر گرانقدر . - حقیر را به خوانش اشعارتان فرا خوانده اید ؛ از حسن اعتم   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : محمدعلی رضاپور
سلام و درود بر استاد گرانقدرم جناب خادمیان عزیز! - - استادبزرگوار! فرموده تان درست است و حقیر ه   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : صدرالدین انصاری زاده
فرد اعلی نباشیم! - """""""""""""""""""""" - نمی دانم در ادبیات این کشور چه می گذرد. بهتر بگویم:   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : اله یار خادمیان
سلام و درود میلاد مسعود امام زمان بر شما مبارک باد - - جناب رضا پور عزیز بیت ششم مصرع اول   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : رضا محمدصالحی
سلام و عرض ادب - از استاد صفادل همیشه اشعار خوب خوانده ام و این بار نیز ، ضمن احترام به نظر سرکار   ....    لینک شعر مورد نظر


آرشیو کاملShare(( امپرا طور صـیام ))
 
نگارا ، ناخوشم امشب ، ببیـن رُخسـار ، می فهمـی  
بیا  اکنـون به بالیـنم ،  که تـو  بیـمار،  می فهمـی
 
کمـی هم دردِ  دل دارم ، کِنـارم بـاش ، دل  دارم
بگیـر این نبضِ عاشق را ، تو  ای دلدار ، می فهمـی
 
رُخَم گردیده نارنجی ، دهانم  خشـک و  بُرجسـتان
ضـمیرم متصل در غم ، فشـارم زار ،  مـی فهمـی؟
 
نفسـهایم گِـرو  مانده ، شـده یک در میـان آهـی
نـدارم تاب و آرامش ، دَمی بشـمار ،  مـی فهمـی
 
ببیـن قلبـم تپِـش دارد ، به تلخـی واکُنِـش دارد
مُکـرّر سینه می کوبد ، تو  این  تکرار  مـی فهمـی 
 
تَبَـم خُرما پزان گشـته ، شِـکستم خـطِ قرمـز  را 
رسـیدم مرز نابودی ، تو  این هشدار ،  مـی فهمی
 
اسـیری رفته  افکارم ، قفـس شـد ، مرغِ گفـتارم  
قنـاری های زردم را ، در ایـن بازار،  می فهمـی
 
صـعودم در هبوطم شـد، سـقوطم از بلنـدی ها
زِ چشـم اندازِ  بالا  هم ، اُفـولِ یار ، مـی فهمـی
 
من از ویروس بی دردان ،گرفتم زخـم وجـدان را
نگاهـی کن به زخم من ، که تو  تیمـار ، می فهمـی
 
زِ دَسـتانی ترک خورده ، رسـیده شـعله بر جـانم
گُسَـل های نَداری را ، بِگیـر آمـار ، مـی فهمـی  
 
بنا شـد بُرجِ  فـولادی ، کسی هم  زیـر آلـونَـک
شـهیدِ لَـرزه ی غم را ، پس از آوار ، مـی فهمـی
 
بیـا  از هر سَـحر تا شـب ، شـریک  دردِ  هم  باشـیم
که رنجِ  سُـفره ای بی نان ، فقـط افـطار ، می فهمی

زبـانم قاصـر از گفتـن ، دلـم  شـلتاق مـی بیـند  
نخواندی درس ِ رنجـم را  ، ولی اِنـگار ، می فهمـی
 
منم شـعری که موزونم ، حدیثـی  از دلـی خونـم
حکایـت از علـی گویم ، سـپس بسـیار می فهمـی 
 
علـی گم کرده ایم امّـا ، عدالت  گـم نمی گـردد
تو این سلطان عادل را ، زِ صد اغـیار ، مـی فهمـی
 
حدیثی از نمک دارد ، که بر زخـمم شـده مَرهَـم
فقط افطارِ  شوری را  ، از  این سـالار ، می فهمـی
 
نمـازی بوده و راکِـع ،  به مِسـکین داده انگشـتر  
جهانی مُـفت و بی ارزش ، از این رفتار ، می فهمی
 
علی شـد امپراطوری ، که شب ها ، با گدایا ن بـود
بیا در کوفـه ی غربت ، شـبانیِ تار ، مـی فهمـی
 
کجا دیدی که سُـلطانی ،  فقط یک پیرهن دارد ؟
تو تن پوشی زِ  ایمان را ، در این سَردار ، می فهمـی
 
پس از ریحـانه تنـها شد ، علـی با غصـه ها  در شب
سُـکوت بلبلی بی گل ، گلی بـی خار،  می فهمـی؟
 
علـی دردِ  فراقـش را  فقـط با چـاه مـی گویـد
شُـنودش کن ز چاه امشب ، پس از اِقرار ، می فهمـی
 
شـکسته فرقِ مولایم ، به دسـت فرقـه ای بـی دل
چه فَرقی،  مملوّ از فُرقان ، پُر از  اَسرار ، می فهمی؟
 
علی سـلطان اخـلاص و علـی همـزادِ  ابریشـم
رها کن پیله را چون او  ، بیـا گُلـزار  ، می فهمـی
 
نگـو دربنـدِ  اَفسـونم ، اسـیرِ گـنجِ  قـارونـم 
 تو آزادی و مُختاری   ، که از اَحـرار  می فهمـی
 
بِـزَن یک بار هم  تیشـه ، به تیـغی جنسِ  اندیشـه
بِکـَن بنیان مسـتی را ، به هر پیـکار ، مـی فهمـی
 
در این دنیـا  نمی مانم ، تو هم  اینجـا نمـی مانی
بشـارت بر تو ای مومن ، اگر اخـطار ، می فهمـی
 
سـلام هیچ گرگی بی طمع در برّه ،  اینجا نیسـت
نکن حاشا که گرگان را  ، پس از اِنـکار  می فهمـی
 
چپـاول کـرده دنیـا را ، برایـت میـز می چـیند
تو هم  تفسـیر حرفم را ،  پس از دیـدار می فهمـی
 
چه رقصی می کند شـیطان  ، به غـوغا برده دنیا را  
عروسـی بس فریبا را ، در این تـالار ، می فهمـی 
 
حسـادت ، مال انـدوزی ، ضـلالت  در سـیاهی ها
شَـوَد هیزم به نارستان ، که از  اَشـرار ، مـی فهمـی 
 
امـان از آتـش دوزخ ، نمی خواهـم  کـه واگـویم
ولی تب دار  از فکرش ،  شـدم ناچـار  ، می فهمـی؟
 
تو انسـانـی ، نکن بر زیـر دسـتانت سـتم  هـرگز 
عرق خشکیده بی مُـزدش ، تو اسـتثمار،  می فهمی
 
تَنَـش  از غصـه می لرزد ، دِلَـش از بی پناهـی ها
 پناهـی در  مصایب شـو  ، که اسـتکبار، مـی فهمـی
 
بخوان جوشن کبیرت را ، که قدرش را ، تو می دانـی
دلت آزرده کن امشـب ، که اسـتغفار ، مـی فهمـی
 
اگر قران به سـر کردی ، کمـی هم  یاد مـولا  کُـن
عـدالت پیشـه کن  یارا ، تو هم  هنـجار  می فهمـی
 
به هر قـدری تمنّـا کن ، زِ  قـادر  قـدرت ایـمان  
به هر قـدری توان داری ، به هر مـقدار می فهمـی  
 
بخـوان نَهــجِ  امـامت را ،  فصاحت در بلاغـت را
که سِـیلی از کرامـت را ، در این گفتـار،  می فهمی
 
اگر دل با علـی داری ، غـروری  مـرمـری بشـکن
بیا  هم سـفره با خـوبا ن ، دلی بسـپار  ، می فهمـی  
 
تبـم افتـاده اِنـگاری ، دلـم از دردِ دل ، خالـی
شـدم پاشـویه با  اشـکم ، ببین رگبار ، می فهمـی
 
منم جـاذب که در شـعرم ، توسّـل بر علـی دارم  
بگـو ( الغَوث خلِّـصنا ) ، تو هم  اینـبار ، می فهمی
 
((جاذب نیکو ))


تقدیم به همه ی شیعیان و دلدادگان ولایت و امامت علـی (ع)  سلطان عدل و اخلاص ، امپـراطور  صبر و صیام .
طاعات و عبادات شما مقبول درگاه الهی   ان شا الله ...
 
 
کلمات کلیدی این مطلب :  امپرا طـور ، صـیام ، علی (ع) ، امام علی ، جاذب نیکو ،

موضوعات :  آیینی و مذهبی ،

   تاریخ ارسال  :   1395/4/9 در ساعت : 6:38:45   |  تعداد مشاهده این شعر :  791


کسانی که این شعر را می پسندند :

ارسال نقد و نظر برای اعضا

   
ارسال نظر برای غیر اعضامتن های ارسالی برای "نقد" توسط دارنده دفتر شعر قابل مشاهده و تایید نخواهد بود و تنها توسط مسئول بخش نقدها بررسی و تایید خواهند شد. در صورتی که میخواهید نظری را خصوصی برای صاحب اثر ارسال کنید از بخش نظرات استفاده بفرمایید.

بازدید امروز : 12,426 | بازدید دیروز : 23,930 | بازدید کل : 121,997,000
logo-samandehi