ایمیل :   رمز عبور :        فراموشی رمز؟  


آخرین نقدها
نام ارسال کننده : رضا محمدصالحی
از جناب ترمک عزیز همیشه غزلهای شیوا و خواندنی خوانده ام ، شعر جناب ترمک دارای شخصیت خاص و به قول معر   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : لطیف عمران پور
... استاد خوش عمل کاشانی را می ستایم به سبب تاریخ شیدایی اش و شوریدگی شعرهای او و به خاطر نگاه بلند   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : لطیف عمران پور
... خوش به حال کبوتران حرم / ما که جا مانده ایم ، جا مانده... شعری موثر و به یاد ماندنی از شاعری نام   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : لطیف عمران پور
... کربلا جز عشق و شیدایی نبود / هرچه دیدم غیر زیبایی نبود... سلام به شاعر ارجمند معاصر جناب سعیدی ر   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : رضا محمدصالحی
سلام جناب ارغوان عزیز - ابتدا از حسن توجه و دقت شما سپاسگزارم و اما بعد : - /عمری/ افاده تما   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : اکرم بهرامچی
سلام و عرض ادب استاد گرامی - نظر شما هم درسته اما با سروده ی استاد صالحی فرقی نداره غزلشون خیلی    ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : هادی ارغوان
با سلام مجدد - اگر می خواستید نحو را رعایت کرده باشید، بهتر بود می فرمودید: - و عمری صرف‌ِ‌کسبِ    ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : اکرم بهرامچی
مرا امشب بجوشان، شک مکن، در شیشه کن، بشکن - به دنبال خدایی تازه ام در باورستانها - هزاران درود ا   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : لطیف عمران پور
غزلی شکوهمند با همان زبان آشنا و گاه گزنده ی دکتر قزوه ، شرارت این لحن چنان است که ساختار قافیه را ه   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : اله یار خادمیان
   ....    لینک شعر مورد نظر


آرشیو کاملShareهنروادبیات وعواطف انسانی
هنروادبیات وعواطف انسانی
درجامعه ی بشری،ارزشهاوداشته های معنوی واصولی هستندکه تضمین کننده ی زندگی برتروشایسته ی بشری هستند. ارزشهاوداشته هاواصولی که معنای انسان هستندوانسان هویت وچیستی ومعنای حقیقی خود راازآنهامی گیرد وهمین سرمایه های عظیم انسان هستندکه می توانندزندگی رابرای انسان زیباتر،مهربانتر،خواستنی وارزشمندومعنادارکنند. سرمایه هایی که اولین حقیقت انسان هستندومی توانندمثل خورشیدی،زندگی بشری رادرراستای مهرومعرفت ونیکی به پیش ببرند. ازسرمایه های متعالی وارزشمندوجاودان بشری،عواطف بشری است. سرمایه وداشته ی عظیمی که همواره بایدمورداحترام وتوجه وارزش قراربگیرد. یکی ازمهمترین راهکارهایی که می تواندبه یاری عواطف واحساسات بشری بیاید،هنروادبیات اصیل است؛چون قسمت بزرگی ازادبیات وهنرواقعی برگرفته ازروح احساسات وعواطف است. احساسات وعواطفی که درهنروادبیات حضورداردازبلندترین،ارزنده ترین،ارزشمندترین و والاترین مفاهیم واحساسات واندیشه ی بشری نشات می گیرد. جامعه ی بشری باپیوندمحکم ومعنادارباادبیات وهنرحقیقی،می تواند بسیاری ازعواطف واحساسات والای انسانی خودراراپرورش دهد. منظورازادبیات وهنرحقیقی این است که به ارزشهای انسانی وزندگی حقیقی متعهدباشدوبرای رسیدن به این مهم،همه ی مابایدبه رسالت انسانی خوددراین زمینه توجه وعمل کنیم؛یعنی همه ی مابایدرسانه ای تاثیرگذاروزبان گویاوگوارایی برای هنروادبیات اصیل باشیم که باهمین کار،تاثیرات وبرکات عظیمی برای بشریت به ارمغان خواهیم آوردوبه سهم خوددرتعالی وپرورش وتعدیل احساسات وعواطف انسانی تاثیرگذارخواهیم بود. البته دولتهاوجوامع بشری وسایرنهادهاهم بایدباجدیت وبرنامه ریزی وبکارگیری روشهای برترعلمی تروخلاقانه تروموثرتروبرترومتعالی تکالیف ورسالت خودرابه حضرت انسان اداکند،که این کار،برترین ومهمترین و والاترین کاری است که درراستای سعادت بشری می تواندصورت بگیرد. جامعه ی بشری بافکر،رفتار،عمل،آراء نقش وروش زندگی تک تک ماانسانهاشکل وهویت وهستی می گیردوهرچه روح جامعه ی بشری بتواندبادانش،ادبیات،هنروسرمایه های معنوی وانسانی خودراغنی وپرباروپویاکند به همان اندازه درمسیردرست وسعادت ونجات حرکت خواهدکرد،مسیری که پیشرفت واقعی بشردرآن است. مسیری که به حقیقت انسان می رسدوبه خانه ی انسان. نکته ی اساسی تراینجاست که ،برای انسان وجامعه ی انسانی ،اخلاق،همواره ازهمه چیزمهمتراست وبرای اینکه انسان درطول روزگاران این اصل ارزشمندراحفظ کندبایدارزشهای انسانی واخلاقی اوراهمواره حفظ کردوتعالی دادوشخصیت وفکروزبان وعمل وهویت ودیدگاه انسان راباعاطفه واحساسات والای انسانی همراه کردکه دراین صورت می توان به امنیت مدام جامعه ی جهانی امیدواربود که دراین صورت می توان به جامعه ای سرشارازامنیت،احترام،نوع دوستی،خوش اخلاقی،مهربانی ورستگاری رسید. رشدوتعالی عواطف واحساسات انسانی واخلاقی می تواندجامعه ای سرزنده،باامید،پرانرژی،زیبا،انسانی وباشکوه رابیافریند وچنین جامعه ای همواره مسیردوستی ،صلح،زیبایی،آرامش وامنیت راطی می کندوانسانی بدخواه انسانهای دیگرنمی تواندباشد. چنین جامعه ای،یعنی جامعه ی شایسته ی انسانی یعنی جامعه ای که همه ی ارزشهای والای انسانی درآن می تواندشکوفاشودوبه حقیقت برسد؛چنین جامعه ای، یعنی جامعه ی ایده آل انسانی؛جامعه ای که به مقصدوهدف خود رسیده است. ارزشهای انسانی هم،همان مفاهیم والایی هستندکه تمام ادیان وعقلهای بزرگ وسلیم به آنهاسفارش می کند. پس مهمترین وموثرترین تکلیف ورسالت وکارکرد هرانسانی،تعالی وپرورش عواطف واحساسات انسانی است.
ابراهیم حسنلو

موضوعات :  عاشقانه و عارفانه ، سایر ،

   تاریخ ارسال  :   1398/1/23 در ساعت : 7:33:6   |  تعداد مشاهده این شعر :  279


کسانی که این شعر را می پسندند :

ارسال نقد و نظر برای اعضا

   
ارسال نظر برای غیر اعضامتن های ارسالی برای "نقد" توسط دارنده دفتر شعر قابل مشاهده و تایید نخواهد بود و تنها توسط مسئول بخش نقدها بررسی و تایید خواهند شد. در صورتی که میخواهید نظری را خصوصی برای صاحب اثر ارسال کنید از بخش نظرات استفاده بفرمایید.

بازدید امروز : 14,282 | بازدید دیروز : 36,048 | بازدید کل : 124,152,895
logo-samandehi